คณิตศาสตร์เสริม ค41201
ตรรกศาสตร์เบื้องต้น รูปแบบของประพจน์ที่สมมูลกัน
เฉลยการสร้างตารางค่าความจริงจากประพจน์ที่กำหนด
เฉลยการสร้างตารางค่าความจริงจากประพจน์ที่กำหนด
อธิบายความหมายของประพจน์ที่สมมูลกันและตัวอย่าง
อธิบายความสมมูลของประพจน์ด้วยตารางค่าความจริง (ช่วง1)
อธิบายความสมมูลของประพจน์ด้วยตารางค่าความจริง (ช่วง2)