คณิตศาสตร์เสริม ค41201
ตรรกศาสตร์เบื้องต้น สัจจนิรันดร์
ทบทวนเรื่องนิเสธของประพจน์ พร้อมเฉลยแบบทดสอบเรื่องนิเสธ (ช่วง1)
ทบทวนเรื่องนิเสธของประพจน์ พร้อมเฉลยแบบทดสอบเรื่องนิเสธ (ช่วง1)
ทบทวนเรื่องนิเสธของประพจน์ พร้อมเฉลยแบบทดสอบเรื่องนิเสธ (ช่วง2)
อธิบายนิยามของประพจน์ที่เป็นสัจนิรันดร์
อธิบายการตรวจสอบสัจนิรันดร์ของประพจน์ ด้วยตารางค่าความจริง