คณิตศาสตร์เสริม ค41201
ตรรกศาสตร์เบื้องต้น การอ้างเหตุผล
ทบทวนการตรวจสอบสัจนิรันดร์ และเฉลยการบ้าน
ทบทวนการตรวจสอบสัจนิรันดร์ และเฉลยการบ้าน
อธิบายส่วนประกอบของการอ้างเหตุผล และการตรวจสอบความสมเหตุสมผล
ตัวอย่างการตรวจสอบความสมเหตุสมผล ของข้อความที่กำหนด (ช่วง1)
ตัวอย่างการตรวจสอบความสมเหตุสมผล ของข้อความที่กำหนด (ช่วง2)