คณิตศาสตร์เสริม ค41201
ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ประโยคเปิด และตัวบ่งปริมาณ
ตัวอย่างการตรวจสอบความสมเหตุสมผล และเฉลยแบบทดสอบ (ช่วง1)
ตัวอย่างการตรวจสอบความสมเหตุสมผล และเฉลยแบบทดสอบ (ช่วง1)
ตัวอย่างการตรวจสอบความสมเหตุสมผล และเฉลยแบบทดสอบ (ช่วง2)
อธิบายประโยคเปิด ตัวอย่าง นิยาม และสัญญลักษณ์การเขียนประโยคเปิด
ถาม-ตอบแบบทดสอบตัวอย่างประโยคเปิด