คณิตศาสตร์เสริม ค41201
ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ค่าความจริงของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณ
ทบทวนรูปแบบประโยคสัญลักษณ์ที่มี 2 ตัวแปร และเฉลยแบบฝึกหัด 1.9 (ช่วง1) การเปลี่ยนประโยคข้อความเป็นประโยคสัญลักษณ์
ทบทวนรูปแบบประโยคสัญลักษณ์ที่มี 2 ตัวแปร และเฉลยแบบฝึกหัด 1.9 (ช่วง1) การเปลี่ยนประโยคข้อความเป็นประโยคสัญลักษณ์
เฉลยแบบฝึกหัด 1.9 (ช่วง2) การเปลี่ยนประโยคสัญลักษณ์เป็นประโยคขัอความ
อธิบายรูปแบบการเขียนตัวแปรบ่งปริมาณหน้าประโยคเปิด
อธิบายค่าความริงของประพจน์ที่ตัวบ่งปริมาณfor all() และ for some($)