คณิตศาสตร์เสริม ค41201
ระบบจำนวนจริง จำนวนจริง (วิวัฒนาการของจำนวน)
ทบทวนสมบัติของจำนวน ระบบจำนวนเต็มและสมบัติของจำนวนเต็ม
ทบทวนสมบัติของจำนวน ระบบจำนวนเต็มและสมบัติของจำนวนเต็ม
สมบัติของจำนวนตรรกยะและสมบัติของจำนวนตรรกยะ
สมบัติของจำนวนอตรรกยะและระบบจำนวนอตรรกยะ
เซตของจำนวนจริง สมบัติและระบบของจำนวนจริงพร้อมแผนภาพ