คณิตศาสตร์เสริม ค41201
ระบบจำนวนจริง การแก้สมการ และอสมการ ในรูปค่าสัมบูรณ์
ทบทวนการแก้สมการในรูปค่าสัมบูรณ์ (กรณีอื่นๆ)
ทบทวนการแก้สมการในรูปค่าสัมบูรณ์ (กรณีอื่นๆ)
อธิบายทฤษฏีการไม่เท่ากันของค่าสัมบูรณ์
ตัวอย่างการหาคำตอบ โดยใช้ทฤษฎีบทการไม่เท่ากันของค่าสัมบูรณ์ (ช่วง 1)
ตัวอย่างการหาคำตอบ โดยใช้ทฤษฎีบทการไม่เท่ากันของค่าสัมบูรณ์ (ช่วง 2)