คณิตศาสตร์เสริม ค41201
ระบบจำนวนจริง การแก้สมการพหุนามตัวแปรเดียว
เกริ่นนำการแก้สมการตัวแปรเดียวกำลัง1 และสมการกำลัง2
เกริ่นนำการแก้สมการตัวแปรเดียวกำลัง1 และสมการกำลัง2
การแก้สมการตัวแปรเดียวโดยใช้ทฤษฎีเศษเหลือ
ตัวอย่างการแก้สมการตัวแปรเดียวด้วยการแทนค่า x และการตั้งหารยาว
อธิบายทฤษฎีเศษเหลือและตัวอย่าง