คณิตศาสตร์เสริม ค41201
ระบบจำนวนจริง สมบัติการไม่เท่ากัน
ทบทวนสมบัติของจำนวนจริงและสมบัติการเท่ากัน
ทบทวนสมบัติของจำนวนจริงและสมบัติการเท่ากัน
อธิบายระบบย่อยของจำนวนจริง
นิยามจำนวนจริงบวกและลบ สมบัติไตรวิภาค สมบัติการไม่เท่ากัน
อธิบายแบบฝึกหัดข้อความจริง - เท็จของจำนวนจริง