คณิตศาสตร์เสริม ค41201
ระบบจำนวนจริง ช่วงและการแก้อสมการ
ทบทวนการเขียนลักษณะ และรูปแบบช่วงของจำนวนจริง
ทบทวนการเขียนลักษณะ และรูปแบบช่วงของจำนวนจริง
เฉลยแบบฝึกหัด2.5 (1) การเขียนช่วงในรูปของเซตแบบบอกเงื่อนไข
(2) การหาคำตอบในรูปช่วงจากเซตที่กำหนดให้
(3) ปฏิบัติการทางเซต โดยใช้เส้นจำนวน และตอบในรูปช่วง
เอกสารดาวน์โหลด

-ไม่มีเอกสารดาวน์โหลด-