คณิตศาสตร์เสริม ค41201
ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น ขั้นตอนการหาร นำมาใช้หาตัวคูณร่วมน้อย (ค.ร.น.)
ทบทวนการหา ห.ร.ม. และการนำไปใช้แก้สมการ
ทบทวนการหา ห.ร.ม. และการนำไปใช้แก้สมการ
อธิบายนิยาม ค.ร.น.
อธิบายตัวอย่างการหา ค.ร.น.
อธิบายทฤษฎีบทที่10 และการนำไปใช้
เอกสารดาวน์โหลด

-ไม่มีเอกสารดาวน์โหลด-