คณิตศาสตร์เสริม ค41201
ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น ขั้นตอนการหาร นำมาใช้หาตัวคูณร่วมน้อย (ค.ร.น.)
เฉลยการบ้านเรื่องการพิสูจน์โดยใช้ขั้นตอนวิธีการหาร (ช่วง 1)
เฉลยการบ้านเรื่องการพิสูจน์โดยใช้ขั้นตอนวิธีการหาร (ช่วง 1)
ทบทวนนิยาม ค.ร.น. และวิธีการหา ค.ร.น. มากกว่า 2 จำนวนขึ้นไป พร้อมยกตัวอย่าง (ช่วง 1)
เฉลยการบ้านเรื่องการพิสูจน์โดยใช้ขั้นตอนวิธีการหาร (ช่วง 2)
ทบทวนนิยาม ค.ร.น. และวิธีการหา ค.ร.น. มากกว่า 2 จำนวนขึ้นไป พร้อมยกตัวอย่าง (ช่วง 2)
เอกสารดาวน์โหลด

-ไม่มีเอกสารดาวน์โหลด-