คณิตศาสตร์เสริม ค41201
ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น ขั้นตอนการหาร นำมาใช้หาตัวคูณร่วมน้อย (ค.ร.น.)
ทบทวนความรู้เรื่อง โจทย์ประยุกต์การหา ค.ร.น.
ทบทวนความรู้เรื่อง โจทย์ประยุกต์การหา ค.ร.น.
อธิบายตัวอย่าง การพิจารณาข้อความถูก-ผิด
อธิบาย นิยามจำนวนเฉพาะ และตัวอย่างการพิสูจน์ (ช่วง1)
อธิบาย นิยามจำนวนเฉพาะ และตัวอย่างการพิสูจน์ (ช่วง2)
เอกสารดาวน์โหลด

-ไม่มีเอกสารดาวน์โหลด-