คณิตศาสตร์เสริม ค41201
ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น ขั้นตอนการหาร นำมาใช้หาตัวคูณร่วมน้อย (ค.ร.น.)
ทบทวนนิยามและตัวอย่างการหา ค.ร.น.
ทบทวนนิยามและตัวอย่างการหา ค.ร.น.
อธิบาย โจทย์ประยุกต์การใช้ ค.ร.น. และ ห.ร.ม. (ข้อ 1-2)
อธิบาย โจทย์ประยุกต์การใช้ ค.ร.น. และ ห.ร.ม. (ข้อ 3)
อธิบาย โจทย์ประยุกต์การใช้ ค.ร.น. และ ห.ร.ม. (ข้อ 4-5)
เอกสารดาวน์โหลด

-ไม่มีเอกสารดาวน์โหลด-