คณิตศาสตร์เสริม ค41201
ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น การหารลงตัว
อธิบายสมบัติของจำนวนเต็ม ลักษณะการหารลงตัวและไม่ลงตัว
อธิบายสมบัติของจำนวนเต็ม ลักษณะการหารลงตัวและไม่ลงตัว
อธิบายนิยาม การเขียนสัญลักษณ์และตัวอย่างการหารลงตัว
อธิบายทฤษฎีบทที่ 1 ของสมบัติการหารลงตัว
อธิบายวิธีทำแบบฝึกหัดที่ 3.1