คณิตศาสตร์เสริม ค41201
ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น จำนวนเฉพาะ
อธิบายบทบาท ลักษณะ และนิยามจำนวนเฉพาะ
อธิบายบทบาท ลักษณะ และนิยามจำนวนเฉพาะ
อธิบายบทบาท ข้อตกลง และนิยามจำนวนประกอบ
อธิบายนิยามและการเขียนผลคูณของจำนวนเฉพาะ
อธิบายตัวอย่างการเขียนผลคูณของจำนวนเฉพาะ