คณิตศาสตร์เสริม ค41201
ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น ขั้นตอนการหาร นำมาใช้หาตัวหารร่วมมาก (ห.ร.ม.)
ทบทวนความรู้เรื่องการหา ห.ร.ม.
ทบทวนความรู้เรื่องการหา ห.ร.ม.
อธิบายการหา ห.ร.ม. และตัวอย่าง
อธิบายขั้นตอนวิธีของยุคลิด
อธิบาย่ตัวอย่างการหา ห.ร.ม. ด้วยขั้นตอนวิธีของยุคลิด
เอกสารดาวน์โหลด

-ไม่มีเอกสารดาวน์โหลด-