คณิตศาสตร์เสริม ค41201
ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์ ระบบสมการเชิงเส้น
จุดประสงค์การเรีบนรู้ นิยามของระบบสมการ 2 ตัวแปร
จุดประสงค์การเรีบนรู้ นิยามของระบบสมการ 2 ตัวแปร
นิยามของระบบสมการหลายต้วแปร และรูปแบบของสมการเชิงเส้น
ต้วอย่าง การแก้ระบบสมการ (ช่วง1)
ต้วอย่าง การแก้ระบบสมการ (ช่วง2)