คณิตศาสตร์เสริม ค41201
ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์ เมทริกซ์ - การเท่ากันของเมทริกซ์ การบวก-ลบเมทริกซ์
ความหมายของเมทริกซ์ และการใช้สัญญลักษณ์
ความหมายของเมทริกซ์ และการใช้สัญญลักษณ์
การให้ชื่อของเมทริกซ์ การเขียนในรูปทั่วไป มิติ พร้อมตัวอย่าง (ช่วง1)
การให้ชื่อของเมทริกซ์ การเขียนในรูปทั่วไป มิติ พร้อมตัวอย่าง (ช่วง2)
แบบฝึกหัดเรื่อง เมทริกซ์ (การหามิติ การเขียนเมทริกซ์ในรูปที่กำหนด)