คณิตศาสตร์เสริม ค41201
ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์ เมทริกซ์ - การคูณเมทริกซ์
นิยามการคูณเมทริกซ์ และตัวอย่าง
นิยามการคูณเมทริกซ์ และตัวอย่าง
ตัวอย่างการคูณเมทริกซ์ (ช่วง1)
ตัวอย่างการคูณเมทริกซ์ (ช่วง2) และสมบัติการคูณพร้อมทฤษฎีบท