คณิตศาสตร์เสริม ค41201
ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์ เมทริกซ์ - เมทริกซ์เอกลักษณ์ ทรานโพสของเมทริกซ์
นิยามเมทริกซ์เอกลักษณ์
นิยามเมทริกซ์เอกลักษณ์
เมทริกซ์จัตุรัส เมทริกซ์สามเหลี่ยม เมทริกซ์สเกลาร์ เมทริกซ์เอกลักษณ์
เฉลยแบบฝึกหัด1.2 (ข้อ7-10)