คณิตศาสตร์เสริม ค41201
ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์ ตัวผกผันการคูณของเมทริกซ์
ความหมายของ ตัวผกผันการคูณของเมทริกซ์
ความหมายของ ตัวผกผันการคูณของเมทริกซ์
ตัวอย่าง การหาตัวผกผันการคูณของเมทริกซ์ (ต.ย.3 และ ต.ย.4)
วิธีการและขั้นตอน การหาตัวผกผันการคูณของเมทริกซ์ ( ต.ย.4)
ตัวอย่าง การหาตัวผกผันการคูณของเมทริกซ์ (ต.ย.7)