คณิตศาสตร์เสริม ค41201
ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์ การหาตัวผกผันการคูณของเมทริกซ์
ความหมาย สัญลักษณ์การเขียนของดีเทอร์มิแนนต์
ความหมาย สัญลักษณ์การเขียนของดีเทอร์มิแนนต์
วิธีการหาดีเทอร์มิแนนต์ และการหาดีเทอร์มิแนนต์ 3x3
ตัวอย่าง การหาดีเทอร์มิแนนต์ 3x3