คณิตศาสตร์เสริม ค41201
ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์ การใช้เมทริกซ์แก้ระบบสมการเชิงเส้น
การใช้เมทริกซ์แก้ระบบสมการเชิงเส้น (ช่วง1)
การใช้เมทริกซ์แก้ระบบสมการเชิงเส้น (ช่วง1)
การใช้เมทริกซ์แก้ระบบสมการเชิงเส้น (ช่วง2) พร้อมโจทย์ตัวอย่าง
การแก้ระบบสมการเชิงเส้น โดยใช้กฎของคาร์เมอร์