คณิตศาสตร์เสริม ค41201
ฟ้งก์ชัน ฟังก์ชัน - ความหมายของฟังก์ชัน
นิยามของฟังก์ชันเพิ่ม และวิธีการหาฟังก์ชันเพิ่ม โดยการใช้กราฟและการใช้นิยาม
นิยามของฟังก์ชันเพิ่ม และวิธีการหาฟังก์ชันเพิ่ม โดยการใช้กราฟและการใช้นิยาม
ตัวอย่างการแสดง ความเป็นฟังก์ชันเพิ่ม โดยการใช้นิยาม
ทบทวนความรู้เรื่องฟังก์เพิ่ม และตัวอย่างการแสดงความเป็นฟังก์ชันเพิ่ม โดยใช้นิยาม (ช่วง1)
ตัวอย่าง การแสดงความเป็นฟังก์ชันเพิ่ม โดยใช้นิยาม (ช่วง2)