คณิตศาสตร์เสริม ค41201
ฟ้งก์ชัน ฟังก์ชัน - ความหมายของฟังก์ชัน
นิยามฟังก์ชันลด และตัวอย่างการแสดงความเป็นฟังก์ชันลด โดยใช้นิยาม (ช่วง1 )
นิยามฟังก์ชันลด และตัวอย่างการแสดงความเป็นฟังก์ชันลด โดยใช้นิยาม (ช่วง1 )
ตัวอย่าง การแสดงความเป็นฟังก์ชันลดโดยใช้นิยาม (ช่วง2 ) และนิยามฟังก์ชันคงตัว พร้อมตัวอย่าง
เอกสารดาวน์โหลด

-ไม่มีเอกสารดาวน์โหลด-