คณิตศาสตร์เสริม ค41201
ฟ้งก์ชัน ฟังก์ชัน - ความหมายของฟังก์ชัน
ข้อตกลงเกี่ยวกับสัญลักษณ์ของฟังก์ชัน นิยามในการเขียนฟังก์ชัน พร้อมตัวอย่าง
ข้อตกลงเกี่ยวกับสัญลักษณ์ของฟังก์ชัน นิยามในการเขียนฟังก์ชัน พร้อมตัวอย่าง
ตัวอย่างการนิยามฟังก์ชัน โดยใช้กฎของฟังก์ชัน
การหาค่าของฟังก์ชัน เมื่อแทนค่า a ใดๆ ในฟังก์ชันที่กำหนด
ตัวอย่าง การหาค่าของฟังก์ชัน ในกรณีอื่นๆ