คณิตศาสตร์เสริม ค41201
ฟ้งก์ชัน ฟังก์ชัน - ความหมายของฟังก์ชัน
ทบทวนความรู้เรื่อง การหาค่าของฟังก์ชันในกรณีอื่นๆ และเฉลยการบ้าน (ข้อ1)
ทบทวนความรู้เรื่อง การหาค่าของฟังก์ชันในกรณีอื่นๆ และเฉลยการบ้าน (ข้อ1)
เฉลยการบ้าน (ข้อ2-ช่วง1)
เฉลยการบ้าน (ข้อ2-ช่วง2)
เฉลยการบ้าน (ข้อ3) และโจทย์แบบทดสอบการหาค่าของฟังก์ชัน
เอกสารดาวน์โหลด

-ไม่มีเอกสารดาวน์โหลด-