คณิตศาสตร์เสริม ค41201
ฟ้งก์ชัน ความสัมพันธ์ - ความสัมพันธ์
นิยามความสัมพันธ์ และข้อควรรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์
นิยามความสัมพันธ์ และข้อควรรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์
ตัวอย่าง การเขียนความสัมพันธ์ แบบแจกแจงสมาชิก และแบบมีเงื่อนไข จากเซตความสัมพันธ์ที่กำหนด
ข้อตกลงเกี่ยวกับความสัมพันธ์ พร้อมการเขียนความสัมพันธ์ ในรูปแบบที่กำหนด