คณิตศาสตร์เสริม ค41201
ฟ้งก์ชัน ความสัมพันธ์ - โดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์
ทบทวนเรื่อง ความสัมพันธ์ และนิยามของโดเมนและเรนจ์
ทบทวนเรื่อง ความสัมพันธ์ และนิยามของโดเมนและเรนจ์
ตัวอย่าง การหาโดเมนและเรนจ์ โดยวิธีการพิจารณาจากกราฟ
วิธีการหาโดเมนและเรนจ์ ในเทอมของตัวแปร
เอกสารดาวน์โหลด

-ไม่มีเอกสารดาวน์โหลด-