คณิตศาสตร์เสริม ค41201
ฟ้งก์ชัน ฟังก์ชัน - ความหมายของฟังก์ชัน
ตัวอย่าง เปรียบเทียบความสัมพันธ์กับฟังก์ชัน นิยามของฟังก์ชันและวิธีการตรวจสอบความเป็นฟังก์ชัน
ตัวอย่าง เปรียบเทียบความสัมพันธ์กับฟังก์ชัน นิยามของฟังก์ชันและวิธีการตรวจสอบความเป็นฟังก์ชัน
เฉลยการบ้านเรื่อง การตรวจสอบความเป็นฟังก์ชัน่ จากความสัมพันธ์ที่กำหนด
ความหมายของ ฟังก์ชันจาก A ไป B และวิธีการตรวจสอบ
แบบฝึกหัด การหาฟังก์ชันจาก A ไป B และวิธีการตรวจสอบ