คณิตศาสตร์เสริม ค41201
ฟ้งก์ชัน ฟังก์ชัน - การดำเนินการของฟังก์ชัน
นิยาม การดำเนินการของฟังก์ชันในแบบต่างๆ
นิยาม การดำเนินการของฟังก์ชันในแบบต่างๆ
การหาโดเมนและเรนจ์ เมื่อมีการดำเนินการของฟังก์ชัน
ตัวอย่าง การดำเนินการของฟังก์ชัน (ต.ย. 1-2)
ตัวอย่าง การดำเนินการของฟังก์ชัน (ต.ย. 3-4)