คณิตศาสตร์เสริม ค41201
ฟ้งก์ชัน ฟังก์ชัน - ฟังก์ชันผกผัน
นิยาม ฟังก์ชันผกผัน
นิยาม ฟังก์ชันผกผัน
ข้อสังเกตของฟังก์ชันผกผัน และตัวอย่าง
ตัวอย่างฟังก์ชันผกผัน (4 ข้อ)
ตัวอย่างฟังก์ชันผกผัน (2 ข้อ)