คณิตศาสตร์เสริม ค41201
เรขาคณิตวิเคราะห์ ควาสัมพันธ์ที่มีกราฟเป็นเส้นตรง
ทบทวนเรื่อง ความชันของเส้นตรง และความสัมพันธ์ที่มีกราฟเป็นเส้นตรงขนานกับแกน x
ทบทวนเรื่อง ความชันของเส้นตรง และความสัมพันธ์ที่มีกราฟเป็นเส้นตรงขนานกับแกน x
ความสัมพันธ์ที่มีกราฟเป็นเส้นตรงขนานกับแกน y และความสัมพันธ์ที่มีกราฟเป็นเส้นตรงไม่ขนานกับทั้ง 2 แกน
ความสัมพันธ์ที่มีกราฟเป็นเส้นตรงและมีความชัน m ที่ผ่ายจุ (x,y)
โจทย์ตัวอย่าง การหาความชันของเส้นตรง และหากราฟความสัมพันธ์จากเงื่อนไขที่กำหนด