คณิตศาสตร์เสริม ค41201
เรขาคณิตวิเคราะห์ ควาสัมพันธ์ที่มีกราฟเป็นเส้นตรง
เฉลยการบ้านเรื่อง การหาความชัน และพิจารณาว่าจุดที่กำหนดอยู่บนเส้นตรงหรือไม่
เฉลยการบ้านเรื่อง การหาความชัน และพิจารณาว่าจุดที่กำหนดอยู่บนเส้นตรงหรือไม่
รูปทั่วไปในการเขียนสมการเส้นตรง และพิจารณากราฟเส้นตรงในเงื่อนไขต่างๆ
โจทย์ตัวอย่าง ความสัมพันธ์ที่มีกราฟเป็นเส้นตรง ตามเงื่อนไขที่กำหนด (ข้อ 1-4)
โจทย์ตัวอย่าง ความสัมพันธ์ที่มีกราฟเป็นเส้นตรง ตามเงื่อนไขที่กำหนด (ข้อ 5-7)
เอกสารดาวน์โหลด

-ไม่มีเอกสารดาวน์โหลด-