คณิตศาสตร์เสริม ค41201
เรขาคณิตวิเคราะห์ เส้นตั้งฉาก
ทบทวนเรื่อง ความชันของเส้นตรง / ตัวอย่างความชันของเส้นตรงสองเส้นที่ตั้งฉากกัน
ทบทวนเรื่อง ความชันของเส้นตรง / ตัวอย่างความชันของเส้นตรงสองเส้นที่ตั้งฉากกัน
การพิสูจน์การตั้งฉากกันของเส้นตรงสองเส้น และทฤษฎีบท
ตัวอย่าง การพิสูจน์เส้นตรงสองเส้นที่ตั้งฉากกัน / โจทย์ปัญหา การประยุกต์ใช้ (ช่วง1)
โจทย์ปัญหา การประยุกต์ใช้ (ช่วง2)
เอกสารดาวน์โหลด

-ไม่มีเอกสารดาวน์โหลด-