คณิตศาสตร์เสริม ค41201
เรขาคณิตวิเคราะห์ ระยะระหว่างเส้นตรงกับจุด
การพิสูจน์สูตร การหาระยะห่างระหว่างเส้นตรงกับจุด (ช่วง1)
การพิสูจน์สูตร การหาระยะห่างระหว่างเส้นตรงกับจุด (ช่วง1)
การพิสูจน์สูตร การหาระยะห่างระหว่างเส้นตรงกับจุด (ช่วง2)
ตัวอย่าง การหาระยะระหว่างเส้นตรงกับจุด
แบบฝึกหัด การหาระยะห่างระหว่างเส้นตรงกับจุด และโจทย์กประยุกต์การนำไปใช้