คณิตศาสตร์เสริม ค41201
ภาคตัดกรวย ภาคตัดกรวย - วงกลม
ความหมายของภาคตัดกรวย การหาสมการ และกราฟของภาคตัดกรวย
ความหมายของภาคตัดกรวย การหาสมการ และกราฟของภาคตัดกรวย
นิยามของวงกลม และการเขียนความสัมพันธ์ของวงกลมในรูปมาตรฐาน
ตัวอย่าง การหาจุดศูนย์กลางและรัศมีของวงกลม จากสมการที่กำหนด / การหาสมการของวงกลม เมื่อกำหนดเงื่อนไข
แบบฝึกหัด การหาสมการของวงกลม เมื่อกำหนดจุดปลายของเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 จุด