คณิตศาสตร์เสริม ค41201
ภาคตัดกรวย ภาคตัดกรวย - วงรี
นิยามของวงรี และพิสูจน์สูตรความสัมพันธ์ของสมการวงรี (ช่วง1)
นิยามของวงรี และพิสูจน์สูตรความสัมพันธ์ของสมการวงรี (ช่วง1)
นิยามของวงรี และพิสูจน์สูตรความสัมพันธ์ของสมการวงรี (ช่วง2)
ส่วนประกอบต่างๆ ของวงรี
สรุปภาคตัดกรวย วงกลม และวงรี