คณิตศาสตร์เสริม ค41201
ภาคตัดกรวย ภาคตัดกรวย - พาราโบลา
นิยาม พาราโบลา (หงาย, คว่ำ)
นิยาม พาราโบลา (หงาย, คว่ำ)
ตัวอย่าง พาราโบลา (หงาย, คว่ำ) ข้อ 1-3
นิยาม พาราโบลา (ซ้าย, ขวา)