คณิตศาสตร์เสริม ค41201
ภาคตัดกรวย ภาคตัดกรวย - การเลื่อนแกน
การหาสมการของวงกลมที่มี่การเลื่อนกราฟ
การหาสมการของวงกลมที่มี่การเลื่อนกราฟ
การหาสมการของวงรีที่มี่การเลื่อนกราฟ
ตัวอย่าง การหาสมการของวงรีที่มี่การเลื่อนกราฟ (ช่วง1)
ตัวอย่าง การหาสมการของวงรีที่มี่การเลื่อนกราฟ (ช่วง2)