ภาษาไทย ท32101
ประโยคในการสื่อสาร/ การแยก, ขยายส่วนต่างๆของประโยค ประโยคในการสื่อสาร
ความหมาย ประโยชน์ และส่วนประกอบ ของประโยค
ความหมาย ประโยชน์ และส่วนประกอบ ของประโยค
แบบฝึกหัด การแยกส่วนประกอบ ของประโยค
แบบฝึกหัด การแยกส่วนประกอบ (ต่อ) และการเติมส่วนขยายประโยค