ภาษาไทย ท32101
ประโยคในการสื่อสาร/ การแยก, ขยายส่วนต่างๆของประโยค แบบฝึกหัด การขยายส่วนต่างๆ ของประโยค
กิจกรรม การเติมส่วนขยายประธาน ตามเงื่อนไขต่างๆ
กิจกรรม การเติมส่วนขยายประธาน ตามเงื่อนไขต่างๆ
แบบฝึกหัด เรื่องประโยคที่มีส่วนขยาย 1
แบบฝึกหัด เรื่องประโยคที่มีส่วนขยาย 2