ภาษาไทย ท32101
ประโยคในการสื่อสาร/ การแยก, ขยายส่วนต่างๆของประโยค แบบฝึกหัด การขยายส่วนต่างๆ ของประโยค
แบบฝึกหัด การแต่งประโยค ที่มีส่วนขยายประธาน
แบบฝึกหัด การแต่งประโยค ที่มีส่วนขยายประธาน
แบบฝึกหัดเรื่อง ประโยคที่มีส่วนขยาย 1
แบบฝึกหัดเรื่อง ประโยคที่มีส่วนขยาย 2