ภาษาไทย ท32101
ประโยคในการสื่อสาร/ การแยก, ขยายส่วนต่างๆของประโยค ประโยคความซ้อน
แบบทดสอบเรื่อง ประโยคความซ้อน (1-3)
แบบทดสอบเรื่อง ประโยคความซ้อน (1-3)
แบบทดสอบเรื่อง ประโยคความซ้อน (4-7)
แบบทดสอบเรื่อง ประโยคความซ้อน (8-10)
แบบฝึกหัดการพิจารณาประโยค