สังคม ส41101
ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
วันสำคัญพระพุทธศาสนาโดยสังเขป , ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง นักเรียนสวดมนต์นั่งสมาธิ
วันสำคัญพระพุทธศาสนาโดยสังเขป , ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง นักเรียนสวดมนต์นั่งสมาธิ
เทศกาลสำคัญทางพระพุทธศาสนา , วันมาฆะบูชา
ชมวีดีทัศน์เรื่อง โอวาทปาฏิโมกข์