สังคม ส41101
ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ตอบคำถามเกี่ยวกับศาสนพธี ความหมายของศาสนพิธี
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ตอบคำถามเกี่ยวกับศาสนพธี ความหมายของศาสนพิธี
ศาสนพิธีเนื่องด้วยพุทธบัญญัติศาสนพิธีที่นำพุทธศาสนาไปเกี่ยวข้อง
งานมงคลและงานอวมงคล สรุปบทเรียน