สังคม ส41101
ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม เวสสันดรชาดก
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ความหมายของชาดก
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ความหมายของชาดก
ชมวีดีทัศน์เรื่อง เวสสันดรชาดก และกิจกรรมตอบคำถามจากเรื่อง
ชมวีดีทัศน์เรื่อง เวสสันดรชาดก และกิจกรรมหลักคุณธรรมของพระเวสสันดร