สังคม ส41101
ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม คำศัพท์ทางพระพุทธศาสนา พระไตรปิฎก พุทธศาสนสุภาษิต
นักเรียนสวดมนต์ นั่งสมาธิ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เรื่องภพ -ภูมิ อธิบายเรื่อง ภพ
นักเรียนสวดมนต์ นั่งสมาธิ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เรื่องภพ -ภูมิ อธิบายเรื่อง ภพ
ชมวีดัศน์เรื่อง อรหันต์พลิกฝ่ามือ ( เรื่องภพ )
ภูมิ แผนผัง ภพ - ภูมิ สรุปบทเรียน