สังคม ส41101
ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม คำศัพท์ทางพระพุทธศาสนา พระไตรปิฎก พุทธศาสนสุภาษิต
พระไตรปิฎกโดยสังเขป ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
พระไตรปิฎกโดยสังเขป ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
พระไตรปิฎก , และแผนผังพระไตรปิฎก
การศึกษาพระไตรปิฎก
ชมวีดิทัศน์เรื่องชาดก